บริษัทรุ้งคู่ จำกัด

นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์และการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชำรุด

1. ทางบริษัทหวังป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด กรุณาดูรายละเอียดในเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ZEROWATER

2. ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไข

 อัตราส่วนในการคืนเงิน 

ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกเปิดใช้งาน คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ตราประทับ และ ฉลากต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงส่งคืนเอกสารยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

คืนเงิน 100%

บรรจุภัณฑ์และตราประทับถูกเปิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย

ไม่คืนเงิน

3. ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามใบแจ้งราคาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสีหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนในการคืนผลิตภัณฑ์และการคืนเงิน

1. ขั้นตอนแรก กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านทางอีเมล [email protected] โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดและจำนวนผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดในการสั่งซื้อ / การจัดส่ง หมายเลขการสั่งซื้อ และวันที่ในการสั่งซื้อ

2. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและยืนยันรายละเอียดของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีทางบริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้า

3. กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับเอกสารต่างๆ ที่ได้รับ รวมทั้งเอกสารยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่าง

MyCloudFullfillment

(ส่งคืนผลิตภัณฑ์ หมายเลขการสั่งซื้อ…………. (โปรดระบุหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน))
เลขที่ 11/6 ถนนพัฒนาชนบท 3 คลองสองต้นนุ่น,
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

4. ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้สำหรับลูกค้าที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในกรณีเกิน 7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลิตภัณฑ์จากท่าน

5. กระบวนการคืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการคืนเงินนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตหรือเดบิต ท่านจะได้รับเงินคืนผ่านทางช่องเดิมที่ท่านใช้ชำระ
  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า  

 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครสมาชิก

Love My Zero