Roong Koo Co., Ltd.
Warranty terms and conditions for ZeroWater products

บททั่วไป

การรับประกันนี้ไม่เป็นการไม่รวม ระงับ หรือจำกัดสิทธิตามกฎหมายที่ลูกค้าอาจจะมีในระยะเวลาหรือหลังช่วงเวลารับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆที่ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค่าอุปโภคบริโภค การรับประกันนี้ให้สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า สิทธิเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) ภายใต้กรอบที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายดังกล่าว

การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆจะต้องเป็นไปตามวิธีใช้ที่ได้ให้กับลูกค้าและตามคู่มือที่ได้ให้ไปในกล่องผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.zerowaterthailand.com

 

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับถังกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าถังกรองน้ำ  เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater นั้นไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 90 วัน ลูกค้าพบข้อบกพร่องจากการผลิตในถังกรองน้ำ  เหยือกกรองน้ำ ระบบกรองน้ำแบบขวด ขวดน้ำสำหรับพกพาและเครื่องวัดค่า TDS ของ ZeroWater ของท่าน (ซึ่งไม่รวมถึงไส้กรอง) ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดยในการเรียกร้องการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected] เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือเข้าไปที่ www.zerowaterthailand.com/contact-us โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน

 

ขอบเขตของการรับประกันสำหรับไส้กรอง

บริษัท รุ้งคู่ จำกัด ขอรับประกันว่าไส้กรองของ ZeroWater ไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZeroWater โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ตามวิธีใช้ที่ให้ไปกับผลิตภัณฑ์ หากภายในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ลูกค้าพบว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (แต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งไส้กรอง) โดยการเรียกร้องการรับประกันจะต้องมีเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าที่มีวันที่แสดงให้ชัดเจน ในการเรียกร้องการรับประกันสำหรับไส้กรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected] เพื่อการแก้ปัญหาเบื้องต้น หากสามารถระบุได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทจะให้คำแนะนำในการส่งคืนไส้กรอง เพื่อทำการทดสอบในห้องทดลอง หากผลการทดลองบ่งชี้ว่าไส้กรองมีข้อบกพร่องจริง ทางบริษัทจะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากไม่พบข้อบกพร่อง ทางบริษัทจะทำการจัดส่งคืนไส้กรองชิ้นเดิมให้ลูกค้า

หมายเหตุ:  การรับประกันนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันระยะเวลาหรือจำนวนครั้งในการใช้งานของไส้กรอง

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งานของไส้กรองได้ที่ www.zerowaterthailand.com/FAQS

 

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ บริษัท รุ้งคู่ จำกัด จะไม่รับผิดต่อลูกค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร ข้อมูล ค่าความนิยม การใช้ เงินฝาก รายได้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าบริษัท รุ้งคู่ จำกัดจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว แต่ก็เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะตามทฤษฎีความรับผิดใด จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จากการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดสะสมของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด อันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดนี้ หรือจากผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดไปกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ชำระไป

ข้อจำกัดตามข้อกำหนดนี้จะไม่นำมาใช้กับกรณีที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด หรือหากเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัท รุ้งคู่ จำกัด

รับส่วนลด 5%
เมื่อสมัครสมาชิก